HỆ THỐNG

QUẢN TRỊ

 

 

Sơ đồ tổ chức

 

Sơ đồ tổ chức của Cỏ May được thể hiện một cách chuyên nghiệp và phân bổ phòng ban một cách khoa học và hợp lý, phân cấp cụ thể trách nhiệm của mỗi thành viên và phòng ban trong công ty. Sơ đồ tổ chức giúp cho chúng tôi hoạt động một cách hiệu quả nhất, giúp các phòng ban phối hợp nhau chặt chẽ để cùng tạo nên một Cỏ May vững mạnh.

Hội đồng quản trị

Tổng Giám Đốc

Giám Đốc

Điều hành

Hoạt động

Giám Đốc

 Điều hành

Nhân sự -

   Hành chính

Giám Đốc

 Điều hành

        Kinh doanh -

        Sản xuất