1988

Khi Nhà Nước thay đổi cơ chế, chính sách, cho phép tư nhân được tham gia kinh doanh lương thực, “Cỏ May” nhanh chóng đầu tư một nhà máy xay xát, chế biến lương thực. Hoạt động trên hai lĩnh vực xuất khẩu và nội tiêu.