06/1981

Hơn 30 năm ngược về quá khứ, trong bối cảnh một đất nước nghèo khó sau chiến tranh. Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) ký quyết định thành lập tổ hợp tác sản xuất xà bông Cỏ May. Thương hiệu “Cỏ May” ra đời từ lúc đó!